کتوتیفن (سیستمیک)

Ketotifen (Systemic) • Amiten
 • Denerel
 • Ketiten
 • Ketof
 • Ketozifen
 • Ketram
 • Ketson
 • Zaditen
 • Zadix

  • بیماری های تنفسی

   داروی با نسخه

   • Tablet: 1mg
   • Syrup: 1mg/5ml
   • Oral Drop: 1 mg/ ml

   • کنترل علائم آلرژی


   1 میلی گرم از دارو دو بار در روز همراه با غذا تجویز می شود. در صورت لزوم مقدار دارو تا 2 میلی گرم دو بار در روز افزایش می یابد. در بیماران حساس به اثر تسکین دهنده، در ابتدا 0.5 تا 1 میلی گرم به هنگام شب تجویز می گردد. 


   • افزایش وزن
   • خواب آلودگی
   • منگی

   • مصرف همزمان دارو با داروهای ضد دیابت خوراکی ممکن است سبب کاهش تعداد ترومبوسیت ها شود.
   • مصرف این دارو با داروهای تضعیف کننده CNS می تواند سبب تشدید عوارض تضعیف CNS شود.

   برای کاهش تحریک گوارشی، دارو با غذا مصرف شود.


   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.