کریپتون 81 ام

81m Krypton • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Inhaler: Gas (4, 8) mCi


  • به صورت گاز استنشاقی در بررسی تهویه ریوی

  به علت نیمه عمر کوتاه نیازی به جمع آوری بازدم بیمار و استفاده از اتاق با فشار منفی نیست.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.