کوتیاپین

Quetiapine • Bioquetin
 • Ketipin
 • Quemind
 • Quentiax
 • Quepin

  خواب آورهای آرامبخش، و ضد جنون ها

  • بیماری های اعصاب و روان

   داروی با نسخه

   Tablet: 25mg, 100mg, 150mg, 200mg
   Tablet (Extended Release): 50mg, 200mg, 300mg


   • بزرگسالان: در درمان اسکیزوفرنی در روز اول 25 میلی گرم دو بار در روزف در روز دوم 50 میلی گرم دو بار در روز، در روز سوم 100 میلی گرم دو بار در روز و در روز چهارم 150 میلی گرم دو بار در روز مصرف می شود. در درمان مانیا در روز اول 50میلی گرم دو بار در روز، در روز دوم 100میلی گرم دو بار در روز، در روز سوم 150میلی گرم دو بار در روز و در روز چهارم 200میلی گرم دو بار در روز مصرف می شود.

   • سرگیجه
   • تب
   • سردرد
   • تشنج
   • هایپوتنشن اورتوستاتیک
   • ادم محیطی
   • تاکیکاردی
   • گوش درد
   • فارنژیت
   • رینیت
   • بی اشتهایی
   • یبوست
   • خشکی دهان
   • لکوپنی
   • افزایش وزن
   • افزایش سرفه
   • راش
   • تعریق

   • مصرف همزمان این دارو با داروهای آنتی هایپرتانسیو ممکن است سبب تشدید اثرات هایپوتانسیو شود.
   • باربیتورات ها، گلوکوکورتیکوئیدها و ریفامپین ممکن است سبب افزایش متابولیسم کوتیاپین شوند.
   • کاربامازپین، گلوکوکورتیکوئیدها، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامپین، تیوریدازین ممکن است سبب افزایش کلیرنس کوتیاپین شوند.
   •  کتوکونازول و اریترومایسین ممکن است سبب افزایش سطح خونی کوتیاپین شوند.
   • آگونیست های دوپامین و لئودوپا ممکن است اثرات کوتیاپین را آنتاگونیزه کنند

   • این دارو به ویژه در 5-3 روز اول مصرف می تواند منجر به خواب آلودگی شود.
   • بستگان و افرادی که از بیمار نگهداری می کنند باید از این مطلب آگاه باشند که با مصرف این دارو خطر اقدام به خودکشی ممکن است افزایش یابد

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   نام ژنریک

   نام تجاری

   اشکال دارویی

   دوز

   کشور سازنده

   نام شرکت

   Quetiapine

   Bioquetin

   Tab

   20mg

   Iran

   داروسازی باختر

   Quetiapine

   Quentiax

   Tab

   200mg

   Slovenia

   KRKA

   Quetiapine

   Quemind

   Tab

   25mg

   Iran

    


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.