کومارین

Cumarin • Lodema
 • Lysedem
 • Lymphex
 • Venalot
 • Venium

  • بیماری های خون و سرطان

   داروی با نسخه

   • درمان لنف‌ادم ناشی‌از ماستکتومی و فیلاریازیس

   درمان لنف‌ادم ناشی‌از ماستکتومی و فیلاریازیس

   • بالغین: ابتدا 100 mg  از راه خوراکی، یکبار در روز به مدت یکماه تجویز می‌شود و سپس 50 mg  از راه خوراکی، یکبار در روز بمدت دو سال تجویز می‌گردد.

   گروه D:
   به دنبال مصرف آن شواهدی مبنی بر بروز خطر برای جنین انسان گزارش شده است. اما در صورت لزوم و نبود داروی مناسب دیگر می توان از این دارو در زمان بارداری استفاده کرد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.