کینیدین

Quinidineداروهای قلبی و عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Capsule/Tablet: 200mg
  Tablet (Sustained Release): 250mg


  • آریتمی بطنی مخاطره آمیز
  • تاکی کاردی بطنی پیوسته
  • درمان فیبریلاسیون
  • فلوتر دهلیزی

  • در درمان آریتمی بطنی ابتدا مقدار آزمایشی 200 میلی گرم هنگام صبح به منظور تعیین حساسیت به دارو و سپس 500 میلی گرم هنگام عصر مصرف می شود. در روز بعد 500-750 میلی گرم هر 12 ساعت مصرف می شود. مقدار نگهدارنده 500 میلی گرم هنگام صبح و عصر می باشد.

  • اختلالات هدایتی وابسته به ضربان ساز
  • میاستنی گراو
  • پورپورای ترومبوسیتوپنیک ناشی از کینیدین یا کینین

  • تاری دید
  • اغتشاش شعور
  • دوبینی
  • هذیان
  • سرگیجه
  • سر درد
  • سنکوپ
  • اسهال
  • تهوع
  • ضعف عضلانی

  • مصرف همزمان آمیودارون، داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای، اریترومایسین با این دارو ممکن است سبب افزایش خطر بروز آریتمی قلبی شود.

  • احتمال غش کردن با مصرف این دارو وجود دارد. لذا هنگام رانندگی یا کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری داردف احتیاط شود.

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.