یوبنگوان- ید 123

123I- iobenguane (123I-MIBG) • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: 10mCi


  • تشخیص فئوکروموسیتوما و نوروبلاستومای اولیه یا متاستاتیک 
  • تصویربرداری اعصاب قلب

  مقدار 10 میلی کوری به صورت داخل وریدی در مدت 2-1 دقیقه تجویز می شود. در کودکان بین 5-1 میلی کوری مصرف می شود. تصویربرداری 24-18 ساعت بعد از تجویز رادیو دارو صورت می گیرد.


  • گیجی
  • جوش
  • خارش
  • گرگرفتگی
  • خونریزی در محل تزریق

  داروهایی که برداشت نوراپی نفرین را بلوک می کنند یا ذخایر نوراپی نفرین را تخلیه می کنند، یا انتقال نوراپی نفرین را وقفه می دهند، باعث کاهش برداشت یوبنگوان در تومورهای نوراندوکرین می شوند.


  • توصیه می شود که قبل و بعد از تجویز رادیو دارو بیمار آب نوشیده و مرتب مثانه خود را خالی کند.
  • به منظور محافظت تیروئید، پتاسیم یدید یا پرکلرات به طور خوراکی حداقل یک ساعت قبل از تجویز و تا 6 روز بعد از تجویز مصرف شود.

  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.