یوبنگوان- ید 131 (2)

131I- iobenguane (131I-MIBG) • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Injection: (0.5-1)mCi


  • تشخیص فئوکروموسیتوم و نوروبلاستومای اولیه یا متاستاتیک

  0.5-1 میلی کوری طی 30-15 ثانیه یا بیشتر تزریق داخل وریدی می شود.


  بیماران با نارسایی کلیه


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.