14 سی- اوره

14C-Urea • رادیوایزوتوپ ها
 • عوامل تشخیصی

  داروی با نسخه

  Oral Solution: 1mCi


  • در تشخیص هلیکوباکترپیلوری در معده انسان مصرف می شود.

  مقدار یک میکروکوری به صورت خوراکی مصرف می شود.


  افراد با زخم معده در حال درمان


  مصرف آنتی بیوتیک ها، فراورده های بیسموت به مدت 4 هفته، مهار کنندگان پمپ پروتون و سوکرالفات به مدت 2 هفته، آنتاگونیست های گیرنده H2 به مدت 12-24 ساعت قبل از آزمایش باید قطع شوند.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.