32 پی - سدیم فسفات

32P-Sodium Phosphate • بیماری های خون و سرطان

  داروی با نسخه

  • پلی سیتمی ورا
  • لوسمی مزمن لنفوئید
  • لوسمی مزمن میلوئید
  • درمان تسکینی دردهای استخوان ناشی از متاستاز

  مقدار 15-1 میلی کوری به صورت داخل وریدی یا خوراکی


  • بعد از شیمی درمانی
  • تجویز داخل حفره
  • کاهش تعداد لوکوسیتوپلاکت

  سمیت خونی ناشی از تضعیف مغز استخوان


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت پزشک شما منتشر می شود مبادرت به خود درمانی و تجویز دارو نمایید.