با مصرف چربی های غیراشباع خطر دیابت نوع 2 را کاهش دهید.
پزشک شما

با مصرف چربی های غیراشباع خطر دیابت نوع 2 را کاهش دهید.

18 مهر 1395

شیوع مقاومت به انسولین و دیابت در سراسر جهان در حال افزایش است. در مطالعه ای که نتایج آن در مجله PLOS Medicine منتشر شده است محققان اطلاعات مربوط به 4660 فرد بزرگسال که در 102 مطالعه شرکت کرده بودند را مورد بررسی قرار دادند. در مطالعات کنترل شده تصادفی شرکت کنندگان وعده های غذایی حاوی مقادیر و  انواع مختلف کربوهیدرات و چربی را دریافت می کردند.
در این مطالعه محققان درصد بودند به این سوال پاسخ دهند که چگونه چربی های اشباع و غیراشباع با یک یا چند پیوند دوگانه و نیز کربوهیدرات ها بر بروز دیابت نوع 2 تاثیر می گذارند.
در این تحقیق کنترل قند خون و میزان انسولین خون مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان داد که مصرف مواد غذایی غنی از چربی های غیراشباع با یک یا چند پیوند دوگانه در مقایسه با کربوهیدرات یا چربی های اشباع رژیم غذایی اثر مثبت بر کنترل قند خون دارد. به طوریکه جایگزین کردن 5 درصد انرژی روزانه که از کربوهیدرات یا چربی های اشباع حاصل می شد با چربی های غیراشباع سبب کاهش 1/0 درصدی هموگلوبین گلیکوزیله (HBA1c) که نشان دهنده کنترل قند خون در دراز مدت است، شد. تحقیقات قبلی نشان داده اند که هر 1/0 درصد کاهش HbA1c خطر بروز دیابت نوع 2 و بیماری های قلبی - عروقی را به  ترتیب به میزان 22 و 8/6 درصد کاهش می دهد. مواد غذایی غنی از چربی های غیراشباع عبارتند از: گردو، دانه آفتابگردان، سویا، بزرک، ماهی و سایر روغن های گیاهی.
منبع:


Effects of saturated fat, polyunsaturated fat, monounsaturated fat, and carbohydrate on glucose-insulin homeostasis: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled feeding trials. PLOS Medicine, 2016
 

تعداد بازدید: 2321

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha