برنامه غذایی پدر بر سلامت ذهنی فرزند اثر دارد
پزشک شما

برنامه غذایی پدر بر سلامت ذهنی فرزند اثر دارد

10 فروردین 1395

یافته های حاصل از یک مطالعه در دانشگاه RMIT  نشان داد که مقدار غذای دریافتی پدر پیش از لقاح می تواند به لحاظ ژنتیکی به نسل بعدی منتقل شود. در واقع می توان گفت که رژیم غذایی دریافتی پدر اثر مستقیمی بر سلامت فرزند به ویژه سلامت مغزی وی دارد. اثر رژیم غذایی مادری بر سلامت نسل بعدی در مطالعات زیادی بررسی شده است، و این مطالعه اولین پژوهشی است که به ارزیابی اثرات هورمونی و رفتاری رژیم غذایی پدری بر فرزندان می پردازد. این مطالعه به سرپرستی Antonio Paolini  و بر روی مدل حیوانی انجام شد. محققین در این مطالعه به گروهی از موش ها پیش از لقاح مقادیر زیادی غذا خوراندند در حالی که گروه دیگر 25درصد کالری کمتری دریافت کردند. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری داده های مربوط به مطالعه نشان داده شد که حتی با وجود این که پدر با فرزندان تماس ندارد و با  ثابت ماندن نسبی رفتارهای مادری، فرزندانی که از موش های پدر با رژیم غذایی کم کالری متولد شدند، غذای کم تری می خورند، وزن و اضطراب کم تری داشتند. هدف اصلی محققین  در این مطالعه ارزیابی اثرات محیطی بر ساختار مغزی، ژن ها و رفتار نسل بعدی بود. در واقع به دلیل تعدیل های اپی ژنتیکی توله موش های متولد شده از پدران پر خور و کم خور عملکردهای ژنی متفاوتی داشتند. محققین در این مطالعه پیشنهاد کردند که نوع رژیم غذایی یک نسل می تواند بر نسل بعدی نیز اثر داشته باشد. مقاله مرتبط با این مطالعه در مجله Psychoneuroendocrinology منتشر شد.

منبع:


Antonina Govic, et al. Paternal calorie restriction prior to conception alters anxiety-like behavior of the adult rat progeny. Psychoneuroendocrinology, 2016
 

تعداد بازدید: 2018

نظرات کاربران

ارسال نظر

Captcha